Bestsellery
Łóżko rehabilitacyjne ABE
Łóżko rehabilitacyjne ABE
3 346,00 zł
szt.
Łóżko szpitalne GENEO
Łóżko szpitalne GENEO
7 850,00 zł
szt.
Łóżko szpitalne noworodkowe BABY (NP-50)
Łóżko szpitalne noworodkowe BABY (NP-50)
1 280,00 zł
szt.
Łóżko szpitalne PLE
Łóżko szpitalne PLE
5 575,00 zł
szt.
Wózek 7123
Wózek 7123
2 850,00 zł
Wózek 7200
Wózek 7200
810,00 zł
Wózek 7202
Wózek 7202
1 995,00 zł
Wózek VN1PS
Wózek VN1PS
1 475,00 zł
Wózek VN2PS
Wózek VN2PS
1 765,00 zł
Polityka prywatności

Regulamin Sklepu Internetowego Ronomed.:

1. Sklep internetowy Ronomed dostępny pod adresem www.ronomed.pl prowadzony jest przez firmę Ronomed Sp. z o.o. i Sp. K.   z siedzibą przy ul. Przyjaźni 52/1U; 53-030 Wrocław. NIP: 7543011655. REGON: 160339042.

2. Nazwy producentów, marki fabryczne i opisy produktów należą do ich właścicieli. Prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów prawa.

3. Informacje zawarte na stronach serwisu nie są ofertą handlową w myśl przepisów prawa cywilnego. Podane ceny produktów są orientacyjne, a potwierdzenie ceny produktu wraz z kosztami transportu nastąpi po finalizacji zamówienia.

4. Wszelkie informacje na temat aktualnej oferty można uzyskać na stronie www.ronomed.pl, wysyłając zapytanie na adres:biuro@ronomed.pl lub kontaktując się z nami telefonicznie pod numerami telefonów: +48 (71) 337 57 16 oraz +48 (71) 346 18 84 w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.

§ 1

 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Ronomed przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

2. Sklep Internetowy Ronomed prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

§ 2

Składanie zamówień

1. Zamówienia można składać przez całą dobę 7 dni w tygodniu każdego miesiąca kalendarzowego za pośrednictwem Sklepu Internetowego Ronomed, faksem, e-mailem lub poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie internetowej. Zamówienia będą przyjmowane i realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

2. Zawarcie Umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego zamówienia w Sklepie Internetowym Ronomed, zgodnie z pkt. 1 Regulaminu, a następnie dostępność i cena towaru podane na stronie internetowej zostanie potwierdzona przez Ronomed w formie wystawionego  dokumentu pro-forma.

3. Po złożeniu zamówienia przez stronę internetową, Ronomed niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Ronomed  Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenia Ronomed.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez: udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu Internetowego Ronomed.

5. Ceny podane na stronie internetowej Ronomed nie zawierają kosztów instalacji zakupionego towaru i szkolenia personelu.

6. Zamówienie składane poprzez stronę internetową za pośrednictwem formularza zamówienia jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, a w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. W przypadku gdy podane dane  nie są kompletne, Ronomed skontaktuje się z Kupującym, a jeśli taki kontakt nie będzie możliwy, to Ronomed przysługuje prawo do anulowania złożonego zamówienia.

7. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i  przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia sprzedającego również do wystawiania i przesyłania  faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r.  w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

§ 3

Termin i koszty wysyłki

1. Podstawą do rozpoczęcia procesu realizowania zamówienia i wysyłki towaru jest prawidłowo przesłany i wypełniony formularz zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Ronomed, a następnie opłacenie faktury proforma lub płatność on-line. W przypadku zamówienia złożonego mailem lub fax-em, potwierdzenie złożonego zamówienia nastąpi e-mailem przesłanym zwrotnie przez Ronomed z wystawionym dokumentem pro-forma, zgodnie z § 2 pkt 3 regulaminu, a w przypadku zamówienia telefonicznego musi być przesłane w formie pisemnej mailem lub fax-em na nr telefonu Ronomed.

2. Orientacyjny czas realizacji zamówienia trwa zazwyczaj do 14 dni roboczych. Czas realizacji zamówień wykonywanych na zamówienie (takich jak: kozetki, stoły rehabilitacyjne, lustra itp.) będzie ustalany indywidualnie z każdym Klientem. Koszty przesyłki pobierane są jednorazowo, bez względu na ilość przesyłek jakie zostaną wykonane w obrębie jednej umowy sprzedaży.

3. Przed odebraniem przesyłki od kuriera przez Kupującego należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, to należy nie przyjmować przesyłki  i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie z Ronomed w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.  Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń z tytułu uszkodzenia lub okradzenia przesyłki  w transporcie i wydłużyć termin reklamacji w tym zakresie do 30 dni roboczych.

4. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu  zamówienia lub podany telefonicznie lub drogą e-mailową. Ronomed poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki  lub może ją opóźnić.

5. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów  w siedzibie firmy Ronomed, co wymaga wcześniejszego ustalenia z przed złożeniem zamówienia.

6. Kupujący jest obciążany kosztami  dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu w przypadku, gdy dostawa dotyczy tylko jednego produktu dostępnego w sklepie Ronomed. W przypadku jednak, kiedy Kupujący dokonuje jednego lub kilku produktów wymagających zamówienia u producenta lub sprowadzenia na indywidualne zamówienie, to wysokość opłat za dostawę uzależniona będzie od rodzaju transportu oraz  sposobu płatności, o czym Kupujący zostanie poinformowany w sposób i w terminie określonym w par. 3 ust. 2 regulaminu.

7. W przypadku, gdyby Kupujący nie odebrał przesyłki pomimo podjętej próby doręczenia towaru przez Ronomed, to w takim przypadku ponosi koszty transportu tego towaru nawet wówczas kiedy w potwierdzeniu zamówienia pro-forma otrzymał możliwość bezpłatnej dostawy tego towaru.

§ 4

Płatności

1. Na każdy sprzedany towar Ronomed wystawia paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę). 

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

  • przelewem na rachunek bankowy Ronomed w BZWBK nr 48 1090 2529 0000 0001 2138 3380
  • na raty
  • w leasingu,
  • płatność gotówką przy osobistym odbiorze towaru, z zastrzeżeniem pkt 3 Regulaminu.

§ 5

Reklamacja

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie, a szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane  bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów  serwisowych  znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączonych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji  za pośrednictwem Ronomed.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

3. W każdym przypadku reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: Ronomed Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ronomed.pl

4. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,  żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację, co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Ronomed. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Ronomed ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

6. Naprawiony produkt odsyłany jest  do Kupującego na koszt Ronomed.

7. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności  oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji  naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Ronomed.

8. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. W przypadku sprzedaży nie stanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte  w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

9. Podstawą reklamacji uszkodzonej przesyłki z towarem jest prawidłowo sporządzony protokół uszkodzenia o którym mowa w § 3 ust. 4

10. W każdym przypadku gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Ronomed.

§ 6

Odstąpienie od umowy

1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, które jest ograniczone w czasie, i na które przysługuje 14 dni.Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.  Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Wskazane w ust. 1 prawo dotyczy  sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły  śladów używania, świadczących o innym  wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: Ronomed Sp z o.o. Sp. K., ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ronomed.pl

5. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  • dla umowy, w wykonaniu której Ronomed  wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub
    w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

7. Ronomed ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym Ronomed). Ronomed  dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Ronomed  nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Ronomed lub przekazać go osobie upoważnionej przez Ronomed do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Kupujący może zwrócić Produkt na adres: Ronomed Sp. z o.o. Sp. K., ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław.

9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

10. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Ronomed nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. W ciągu 2 dni roboczych od otrzymania  towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Ronomed dokona sprawdzenia zwróconego produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Kupującego listem priorytetowym. Kupujący powinien odesłać podpisaną kopię faktury  korygującej. Po jej otrzymaniu w ciągu 7 dni roboczych, Ronomed dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

12. Prawo odstąpienia od umowy na warunkach określonych w postanowieniach ust. 1 - 11, nie przysługuje podmiotom gospodarczym dokonującym zakupu towarów i produktów w Ronomed, a w szczególności przedsiębiorcom będącym osobami  fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkom organizacyjnym nie będącym osobami prawnymi, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonującym we własnym lub w cudzym imieniu działalność gospodarczą.

§ 7

 Polityka prywatności  oraz ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe wykorzystywane są  w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane  podmiotom odpowiedzialnym  za dostawę zakupionych towarów do Kupującego oraz w przypadku zakupów na raty lub w leasing instytucjom kredytującym zakup. Kupujący mają prawo dostępu  do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

2. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub paragonu i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Wszelkie dane osobowe uzyskane w procesie składania zamówień w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawnione innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”,
z zastrzeżeniem ust. 1.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy Ronomed zawierane są w języku polskim.

2. Ronomed zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Kupującymi będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Administratorem danych osobowych Kupującego zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Ronomed Sp. z o.o. Sp. K.

5. Dane osobowe Kupujących zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego Ronomed zbierane są - zgodnie z wolą Kupującego w celu realizacji umowy sprzedaży lub prawa odstąpienia od umowy sprzedaży przez Kupującego.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego Ronomed przed zawarciem danej umowy. 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl